Statut društva

Na temelju članka 18. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) i članka 14. Statuta Društva muzealaca i galerista Istre, na redovnoj Skupštini Društva muzealaca i galerista Istre održanoj 25. rujna 2015. godine donijela je

S T A T U T
DRUŠTVA MUZEALACA I GALERISTA ISTRE

I. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se naziv, skraćeni naziv, naziv na engleskom jeziku, skraćeni naziv na engleskom jeziku, sjedište i zastupanje Društva muzealaca i galerista Istre (u daljnjem tekstu: DMGI), znak i njegov izgled, izgled pečata, ciljevi DMGI, područja djelovanja sukladno ciljevima, ciljane skupine, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi DMGI, gospodarske djelatnosti sukladno Zakonu, način osiguranja javnosti djelovanja DMGI, uvjeti i način učlanjivanja i prestanku članstva u DMGI, prava, obveze i odgovornost članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova, tijela DMGI, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja, način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora DMGI, prestanak postojanja DMGI, imovina DMGI, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja DMGI, način rješavanja sporova i sukoba unutar DMGI te drugim pitanjima od značaja za DMGI.

Članak 2.

DMGI je zasnovano na dragovoljnom udruživanju građana s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja muzejske i galerijske djelatnosti Istre.

Članak 3.

Naziv Udruge je: DRUŠTVO MUZEALACA I GALERISTA ISTRE
Skraćeni naziv Udruge je: DMGI
Sjedište DMGI je u Puli, Carrarina 3.
Odluku o adresi i promjeni adrese donosi Skupština DMGI.

Kompletan statut Društva (u PDF formatu) možete pogledati OVDJE.